شرکت مهندسی و طراحی صنعتی رونین

شرکت مهندسی و طراحی صنعتی رونین با بهره گيری از نيروی انسانی متخصص، سيستم های پيشرفته و دانش فنی روز دنيا، در زمينه انجام مطالعات امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی، ارائه خدمات طراحی و مشاوره مهندسی، تامین تجهیزات و مدیریت ساخت، نصب و بهره برداری پروژه های صنعتیفعاليت می نمايد. اين شرکت در راستای توسعه کیفی و کمی پروژه های شرکت، حفظ محیط زیست، رعایت اصول ایمنی و بهداشتی محیط کار بر اساس استانداردهای ISO9001:2008، ISO14001:2004 و OHSAS18001:2007رئوس خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه خود را به شرح ذيل اعلام می دارد:

  •  توسعه اقتصادي شركت از طريق تلاش در جهت افزايش سهم بازار، افزايش سود و كاهش هزينه ها
  • توسعه دانش فنی و ارتقاء کيفيت و تکنولوژی اجرای پروژه ها از طريق انتقال، جذب و بومی سازی دانش فنی روز دنيا
  •  تلاش در جهت ارتقاء رضايت ذینفعان از طريق شناسايی و تامين نيازها و انتظارات ايشان در چارچوب تعهدات قانونی با رعایت قوانین ، مقررات و الزامات کیفی ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی مرتبط با فعالیتهای شرکت
  • توسعه منابع انسانی و ارج نهادن به نيروی انسانی به عنوان ضامن موفقيت و بقاء شرکت و ارتقاء آگاهی ، دانش و مهارت ایشان
  •  تلاش در جهت کاهش حوادث و بیماریهای ناشی از کار از طریق تامین محیط کار مناسب و ایمن
  •  تلاش در جهت حفظ محیط زیست از طریق شناسایی و کنترل آلاینده های زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع و انرژی

اينجانب با اعتقاد کامل به مفاد این خط مشی و پایبندی به اجرای اصول آن تعهد خود را به بهبود مستمر سیستم های فوق اعلام نموده و از کلیه همکاران انتظار دارم تا با همدلی و همراهی خود زمینه های تحقق رئوس این خطمشی را فراهم نمایند.