نام پروژه: کارخانه 7200 تنی سیمان ساوه

محل احداث: شهرستان ساوه- زرند

كارفرما: شركت سيمان ساوه

نوع قرارداد: خدمات طراحی

محدوده فعالیت: طراحي و مطالعات مرحله اول و دوم سازه های خط تولید

زمان شروع و پايان مطابق با قرارداد: 1382-1386

درصد پيشرفت واقعي: 100%