نام پروژه: طرح فلوتاسيون سرباره مجتمع مس سرچشمه

محل احداث:مجتمع مس سرچشمه

كارفرما:شركت صنايع ملي مس ايران

نوعقرارداد: مدیریت طرح (MC)

شرح خدمات: انجام خدمات مديريت طرح (MC)

زمان شروع و پايان مطابق با قرارداد: 1390-1394

درصد پيشرفت واقعي: 18.3%