نام پروژه: احداث سیستمهای یوتیلیتی پالايشگاه مس خاتون آباد

محل احداث: مجتمع مس خاتون آباد

كارفرما: شركت صنايع ملي مس ايران

نوع قرارداد: طرح و ساخت (EPC) بصورت مشاركت

اعضای مشارکت: فکور صنعت تهران، تیو انرژی، رونین

محدوده فعالیت: احداث یوتیلیتی مورد نیاز پالايشگاه مس خاتون آباد  شامل تولید آب دمین ، بخار ، هوای فشرده و برق اضطراری و سوخت رسانی

محدوده فعالیت در مشارکت:

·        طراحي: انجام كليه خدمات مهندسي و طراحي و نظارت بر اجرا

·        تأمين تجهيزات: انجام مهندسي خريد

·        عمليات اجرايي سيويل و سازه: انجام خدمات مديريت اجرای سویل و سازه

·        نصب و راه اندازي: انجام خدمات مديريت نصب و راه اندازی

زمان شروع و پايان پروژه : 1392-1393

درصد پيشرفت واقعي: 97.69%