نام پروژه: پالايشگاه مجتمع مس خاتون آباد

محل احداث:مجتمع مس خاتون آباد

كارفرما: شركت صنايع ملي مس ايران

نوع قرارداد: طرح و ساخت (EPC)بصورت مشاركت

اعضای مشارکت: فکور صنعت تهران، تیو انرژی، رونین

محدوده فعالیت: احداث پالايشگاه با ظرفیت تولید 200000 تن مس کاتدی در سال

محدوده فعالیت در مشارکت:

·        مدیریت: انجام خدمات مدیریت پروژه

·        طراحي: انجام كليه خدمات مهندسي و طراحي و نظارت بر اجرا

·        تأمين تجهيزات: انجام مهندسي خريد

·        عمليات اجرايي سيويل و سازه: انجام خدمات مديريت اجرای سویل و سازه

·        نصب و راه اندازي: انجام خدمات مديريت نصب و راه اندازی

·        آموزش و بهره برداري: انجام خدمات مديريت آموزش و بهره برداری و نظارت بر بهره برداری

زمان شروع و پايان پروژه : 1389-1394

درصد پيشرفت واقعي: 94.58 %