نام پروژه: انبار جدید کنسانتره مجتمع مس خاتون آباد

محل احداث:مجتمع مس خاتون آباد

كارفرما: شركت صنايع ملي مس ايران

نوع قرارداد: طرح و ساخت (EPC)بصورت مشاركت

اعضای مشارکت: شرکت های رونین و مشیران

محدوده فعالیت: احداث انبار کنسانتره جدید خاتون آباد

شرح پروژه: احداث انبار جدید کنسانتره به ظرفیت انباشت 50.000 تن متریک کنسانتره مس، 5.000 تن متریک سیلیکا فلاکس، 5.000 تن متریک کنسانتره سرباره و 26 تن مواد سرد بازگشتی در سایت خاتون آباد

محدوده فعالیتها در مشارکت:

·        طراحي: انجام كليه خدمات مهندسي و طراحي و نظارت بر اجرا

·        تأمين تجهيزات: انجام خدمات مهندسي خريد و تأمين تجهيزات

·        عمليات اجرايي سيويل و سازه: انجام خدمات مديريت اجرای سویل و سازه

·        نصب و راه اندازي: انجام خدمات مديريت نصب و راه اندازی

·        آموزش و بهره برداري: انجام خدمات و مديريت آموزش و نظارت بر بهره برداری

زمان شروع و پايان پروژه : 1389-1392

درصد پيشرفت واقعي: 97.78%