نام پروژه: کارخانه ذوب مس خاتون آباد

محل احداث:شهربابک- خاتون آباد

كارفرما: شركت صنايع ملي مس ايران

نوع قرارداد: مشاوره

محدوده فعالیت: انجام خدمات مهندسی و تهیه کلیه نقشه های اجرایی محوطه سازی

زمان شروع و پايان پروژه: 1379-1380

درصد پيشرفت واقعي: 100%