نام پروژه: پروژه تغلیظ سرباره کوره کنورتور سرچشمه

محل احداث: منطقه معادن مس سرچشمه

كارفرما: شركت نیپک

نوع قرارداد: مشاوره و نظارت

محدوده فعالیت: طراحی و انجام مطالعات مراحل اول و دوم ساختمانها و دپارتمانهاي خط تولید و جنبی پروژه

زمان شروع و پايان پروژه: 1387-1389

درصد پيشرفت واقعي: 100%