نام پروژه: انبار کنسانتره جدید مجتمع مس سرچشمه

محل احداث: مجتمع مس سر چشمه

كارفرما: شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

نوع قرارداد: مشاوره و نظارت

محدوده فعالیت: طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم و ارائه خدمات مهندسی نظارت مقیم و عالیه پروژه انبار و کنسانتره

زمان شروع و پايان پروژه:  1387- 1391

درصد پيشرفت واقعي: 100%