توضیحات پروژه

نام پروژه: احداث کارخانه فرومنگنز متوسط کربن نوین آلیاژ
محل احداث: شهرک صنعتی عباس آباد
كارفرما: شرکت نوین آلیاژ
نوع قرارداد: مهندسی
محدوده فعالیت: طراحی و انجام مطالعات مرحله اول و دوم فاز دوم احداث کارخانه فرومنگنز متوسط کربن
زمان شروع پروژه: خرداد 1394
درصد پيشرفت واقعي: 10%
خلاصه پروژه:
⦁ الف: بررسی مدارک پایه پروژه و قرارداد های خارجی شرکت و جمع بندی آن
⦁ ب: انجام مطالعات مرحله اول و دوم و طراحی دپارتمان های خط تولید مشتمل بر طراحی سازه و تاسیسات صنعتی و غیر صنعتی و همچنین انجام مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی جهت ساختمان های جنبی، پشتیبانی و محوطه سازی
⦁ نظارت عالیه و کارگاهی
Arm.ronin NOVIN2