نام پروژه: یک واحد آب شیرین کن اسمز معکوس به ظرفیت 200.000 متر مکعب در روز به روش BOO

محل احداث: شهرک صنعتی خلیج فارس، بندرعباس، استان هرمزگان
كارفرما: مهندسی و توسعه آب آسیا
نوع قرارداد: ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO) یک واحد آب شیرین کن به ظرفیت 200 هزار متر مکعب به صورت مشارکت
اعضای مشارکت: شرکت های مهندسی و طراحی رونین، رعدآب جنوب، ساختمانی سماراه و فیدارمیاب
محدوده فعالیت: موضوع قرارداد عبارت است از تامین مالی، مطالعات، طراحی، تدارکات، اجرا، بهره برداری و مالکیت یک واحد آب شیرین کن اسمز معکوس به ظرفیت 200 هزار مترمکعب در روز در شهرک صنعتی خلیج فارس استان هرمزگان به روش BOO و خرید تضمینی آب بشرح قرارداد به مدت 25 سال.
محدوده فعالیت در مشارکت:
طراحي: انجام انجام برخی از خدمات مهندسي و طراحي با مشارکت شرکت تکنولوژیست خارجی
تأمين تجهيزات: انجام مهندسي خريد و ساخت تجهیزات
تأمين تجهيزات: انجام بخشی از خرید های پروژه
نظارت بر ساخت
مالکیت و بهره برداری به مدت 25 سال
زمان شروع پروژه : مهر ماه 1394
مدت زمان قرارداد: 36 ماه دوره ساخت و 25 سال دوره بهره برداری تجاری
درصد پيشرفت واقعي: 0.64%