نام پروژه: کارخانه سیمان 3300 تنی سیمان باقران

محل احداث:شهرستان بیرجند

كارفرما: شركت سيمان باقران

نوع قرارداد: خدمات طراحی ، مشاوره و نظارت

محدوده فعالیت: خدمات مشاوره، طراحي و نظارت بر عمليات اجرايي ساختمانهاي خط توليد و  ساختمانهاي جنبي و پشتيباني

زمان شروع و پايان پروژه : 1384-تاکنون

درصد پيشرفت واقعي: 98%