نام پروژه: کارخانه سیمان 3300 تنی سیمان سمنگان

محل احداث:شهرستان بجنورد

كارفرما:شركت سيمان سمنگان

نوع قرارداد: طراحی ، مشاور و نظارت

محدوده فعالیت: انجام مطالعات، طراحي و نظارت بر سازه‌هاي خط توليد و ساختمانهاي جنبي و خدماتي

زمان شروع و پايان پروژه : 1386/6 – تاکنون

درصد پيشرفت واقعي: 55%