نام پروژه: کارخانه سیمان 1000 تنی سیمان قشم

محل احداث:شهرستان قشم

كارفرما:شركت سيمان قشم

نوع قرارداد: طراحی ، مشاور و نظارت

محدوده فعالیت: انجام مطالعات مرحله اول و دوم ساختمانهاي جنبي و خدماتي و محوطه سازی و ارائه خدمات مهندسی مرحله سوم شامل نظارت مقیم کارگاهی و نظارت عالیه بر ساختمانهای جنبی و خدماتی

زمان شروع و پايان پروژه : 1383- 1386

درصد پيشرفت واقعي: 100%