نام پروژه: طرح افزایش ظرفیت بخش پخت کارخانه سیمان قشم

محل احداث:شهرستان قشم

كارفرما:شركت سيمان قشم

نوع قرارداد: طراحی ، مشاور و نظارت

محدوده فعالیت: انجام مطالعات مرحله اول و دوم طراحی ساختمانی طرح افزایش ظرفیت بخش پخت (1000 به 1400 تن در روز) و ارائه خدمات مهندسی مرحله سوم شامل نظارت مقیم کارگاهی و نظارت عالیه

زمان شروع و پايان پروژه : 1388- 1390

درصد پيشرفت واقعي: 100%