سیمان-منددشتی1نام پروژه: کارخانه سیمان 3300 تنی مند دشتی

محل احداث: بوشهر – خورموج

كارفرما: شرکت سیمان مند دشتی – شرکت جم

نوع قرارداد:  طراحی ، مشاور و نظارت

محدوده فعالیت: طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان های خط تولید سیمان 3300 تنی

زمان شروع و پايان پروژه : 1386 – 1391

درصد پيشرفت واقعي: 100%