نام پروژه: سيمان سفيد شرق

محل احداث: شهرستان مشهد

كارفرما: سيمان سفيد شرق

نوع قرارداد: مشاوره و نظارت

محدوده فعالیت: طراحی سازه های خط تولید و ساختمانهای جنبی و خدماتی و مقاوم سازی پروژه سیمان سفید با ظرفیت 1000 تن در روز و انجام خدمات نظارت مقیم کارگاهی و نظارت عالیه

زمان شروع و پايان پروژه:1391/1 تا 1393/1

درصد پيشرفت واقعي: 100%

شایان ذکر است کارخانه سیمان شرق بزرگترین خط تولید سیمان سفید در ایران را دارا می باشد