نام پروژه: كارخانه LG الکترونیک

محل احداث: اتوبان كرج-قزوين – شهرک صنعتی  کاسپین

كارفرما: گلديران قشم

محدوده فعالیت:  طراحي ، مطالعات مرحله اول و دوم

شرح خدمات: طراحی و مشاوره

زمان شروع و پايان پروژه: 1383-1385

درصد پيشرفت واقعي: 100%