نام پروژه: سالنهای ورزشي مجمتع آموزشي دكتر اكبريه

محل احداث: شهرستان تبریز

كارفرما: شركت اكبريه

محدوده فعالیت: طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم و انجام خدمات نظارت مقيم کارگاهی و نظارت عالیه

شرح خدمات: طراحی ، مشاوره و نظارت

زمان شروع و پايان پروژه: 1387- 1391

درصد پيشرفت واقعي: 100%