نام پروژه: پروژه های سنگ آهن گل گهر

محل احداث: سیرجان – مجتمع سنگ آهن گل گهر

كارفرما: شرکت سنگ آهن گل گهر

محدوده فعالیت:  انجام خدمات مهندسی و مشاوره

شرح خدمات: انجام خدمات مشاوره کلان در خصوص  جانمایی کلی

زمان شروع و پايان پروژه : 1389 تا کنون

درصد پيشرفت واقعي: 50%