نام پروژه: فولاد خراسان

محل احداث:خراسان (نیشابور)

كارفرما: شركت ايريتك

محدوده فعالیت: طراحي سيستم انتقال مواد و برجهاي انتقال

شرح خدمات: مشاور و نظارت

زمان شروع و پايان مطابق با قرارداد: 1386-1387

درصد پيشرفت واقعي: 100%